1. A szerződő felek

 

1.1. A szolgáltató

Syndroom Bt. (továbbiakban: Syndroom Bt.)

Székhelye,: 2040 Budaörs Patkó u. 13.

Adószám: 21464609-1-13

Cégjegyzékszám:13-06-069238

Rendelésfelvétel: Telefon: 0620/535-80-36

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: https://olcsofutarszolgalat.hu 

Nyitva tartás: munkanap 08:00-tól, 17:00-ig

Alaptevékenysége:

5320 '08

Egyéb postai, futárpostai tevékenység

A Syndroom Bt. jogosult a teljesítéshez más szállítmányozót és fuvarozót közvetítőként igénybe venni

1.2. Az ügyfél

Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételeknek megfelel, vagy indokolt esetben egyedi szerződésekben rögzített feltételekkel igénybe veszi a szolgáltatást.

A Syndroom Bt. futárszolgálat szolgáltatásai igénybevétele esetén feladó ügyfélnek (továbbiakban: feladó) a küldeményen feladóként feltüntetett magánszemélyt, jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot vagy egyéb szervezetet kell tekinteni.

Címzett: a küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán címzettként megjelölt ügyfél.

 

2. A szerződés tárgya

A Syndroom Bt. vállalja, hogy szolgáltatói szerződés alapján és az Általános Szerződési Feltételekben és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldeményeket díj fizetése ellenében a feladótól átveszi, továbbítja és a feladó által megjelölt címhelyen a címzett, vagy jogosult átvevő részére kézbesíti.

A küldemények csomagolására, lezárására, címzésére, feladására vonatkozó szabályokat e fejezet abban az esetben tartalmazza, ha ezek eltérnek a feladó feladatait meghatározó fejezet általános szabályaitól.

Az Általános Szerződési Feltételek részletesen ismerteti a küldemények meghatározását, méret és tömeghatárát, a küldemény tartalmára vonatkozó előírásokat.

Küldemény: a jelen szállítási feltételek vonatkozásában, tömeg- és mérethatároknak megfelelő – a küldeményen, annak burkolatán (öntapadós etikett) vagy az ahhoz tartozó nyomtatványon (fuvarlevélen) megcímzett – küldemény.

A küldemény fajtái: levélküldemény vagy csomagküldemény.

 

3. Szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése

3.1. A szerződés létrejötte

A szolgáltatási szerződés a küldeménynek a Szolgáltató által történő felvételével vagy a szolgáltatás elvállalásával jön létre. A küldemény felvételekor a szállítási díj rendezése is megtörténik, erről azonnali online számlát állítunk ki, amely a küldemény átvételének elismerése is egyben.

A küldeményt – ha arról a szerződő felek másként nem állapodtak meg – a Szolgáltató abban az esetben köteles felvenni, ha azt a feladója a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő burkolatba csomagolta és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet.

A szolgáltatási szerződés esetében jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

Nem térhetnek el a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételek szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.

3.2. Szerződés módosítása (utólagos rendelkezés)

A szerződés módosításához a feladónak kizárólag az alábbi esetekben van joga:

3.2.1. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása előtt

A küldemény feladója – az utólagos rendelkezés keretében – külön díj ellenében külön– és különleges szolgáltatást kérhet, módosíthat, lemondhat, illetve a küldeményt továbbítás előtt visszakérheti.

3.2.2. A feladó szerződésmódosítása a küldemény továbbítása után

A feladó a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – külön díj ellenében – a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie.

Amennyiben a cím módosítása a küldemény más kézbesítő helyhez történő továbbküldését vagy visszaküldését vonja maga után, az ezért járó különbözeti díjat a feladónak meg kell fizetnie.

 1. Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

4.1. Szerződéskötés és teljesítés megtagadása

A Syndroom Bt.  a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, vagy teljesítését köteles megtagadni, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut:

– a szerződés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik;

– a küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti;

– a feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg;

– a küldemény csomagolása nem felel meg az általános szerződési feltételekben foglalt előírásoknak.

A Syndroom Bt. megtagadhatja a szerződés megkötését, ha:

– Előre láthatóan nem tudja teljesíteni a kért fuvar elvállalását bármilyen indokból.

– a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák, vagy

– a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek – tevékenységi körén kívül álló okból – nem állnak rendelkezésre.

4.2. Szerződés megszűnése

A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:

– a Syndroom Bt. a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti;

– a küldemény kézbesíthetetlen;

– a Feladó a szolgáltatási szerződéstől eláll.

4.3. Kézbesíthetetlen küldemények

Kézbesíthetetlennek minősül az a küldemény, amelyet a Syndroom Bt-n kívül álló okból a címzettnek (vagy az egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni nem lehet.

A kézbesíthetetlen küldeményt szolgáltató köteles a feladónak visszakézbesíteni, amelyet költségei megtérítéséhez kötheti a Syndroom Bt. Amennyiben a feladó a visszakézbesítés költségeit nem téríti meg, vagy a postai szolgáltatón kívül álló okból a visszakézbesítés nem lehetséges, a küldemény visszakézbesíthetetlennek minősül.

Visszakézbesíthetetlen postai küldemény

A visszakézbesíthetetlen postai küldeményt a Syndroom Bt. őrizni köteles. A Syndroom Bt. jogállására a Ptk. jogalap nélküli birtoklásra vonatkozó szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Szolgáltató

 1. A levélküldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrzi, ezt követően a küldeményt megsemmisíti;
 2. a csomag-küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrizni köteles, azt követően felbontja, saját költségeinek megtérítése érdekében azt értékesíti, vagy megsemmisíti;
 3. a könyvelt postai küldeményt azonnal felbontja, amennyiben a postai küldemény tartalmának valószínűsíthető veszélyes vagy romlandó természete miatt annak 1, 2 pontokban meghatározott időtartamú őrzése nem várható el.

4.4 Szolgáltatás felfüggesztése

Amennyiben a feladó az ÁSZF 1. Számú mellékletében kizárt áruféleséget ad fel, vagy a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget a Syndroom. jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére.

 

5. A szolgáltatás igénybevételének általános szabályai

5.1. A feladó feladata

A feladó köteles minden küldeményt az iparszerű csomagkezelés és a hatékony közúti továbbítás követelményeinek megfelelően becsomagolni és csomagazonosítóval illetve okmányokkal ellátni. A kitöltés hibáiért a Syndroom Bt. nem vállal felelősséget. Elektronikusan vagy írásban megküldött adatok hiányában az adatok beérkezéséig a szolgáltató jogosult a küldemények továbbítását megtagadni.

A feladó felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az Általános Szerződési Feltételeknek megfeleljen.

„Törékeny“ jelzéssel ellátott küldemény nem mentesíti a feladót az áru természetének megfelelő csomagolási kötelezettség alól, nem védi meg az árut.

A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az Általános Szerződési Feltételek tiltja. Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak az Általános Szerződési Feltételekben előírt feltételekkel adhatók fel. A szállításból kizárt tárgyakat valamint a feltételesen szállítható tárgyakat és azok feladási feltételeit az 1. melléklet tartalmazza. A tárgyakat a működésükhöz szükséges energia vagy erőforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.

A Syndroom Bt. nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt vagy a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A feladó felelős a küldemény által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Syndroom Bt. berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért; köteles viselni saját kárát és megtéríteni a Syndroom Bt. felmerült többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a feladó a jogszabályokban és az Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat nem tartotta be.

5.1.2. Csomagolás, lezárás, címzés

A feladó feladata gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról.

Küldemények csomagolása: A küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a küldemény burkolata a belső tartalmat megvédje.

Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt – kartondobozt kell használni, amely a címirat olvashatóságát valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók.

Nem kell csomagolni a zsákot, kosarat, továbbá azokat a tárgyakat, amelyeket a kereskedelmi szokás szerint nem csomagolnak.

Küldemények lezárása: A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.

Küldemények címzése: A küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. A Syndroom Bt. nem fogad el szállításra olyan küldeményt, melynek címzését áthúzás, átírás útján, vagy bármilyen módon megváltoztatták. A címzett nevét teljes alakjában kell a küldeményre feljegyezni. Címzettként több név is szerepelhet.

A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a feladó és a címzett címe jól láthatóan elkülönüljön. A címzésre vonatkozó adatokat latin betűkkel, arab számokkal (kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó esetén szükség szerint római számmal), olvashatóan, a küldeményen, a burkolaton vagy a küldeményhez tartósan hozzáerősített címiraton – tintával, gépírással, golyóstollal, vagy nyomtatással – illetve a küldeményhez csatolt címjegyzéken, kísérő okiraton kell feltüntetni. Lehet függő, ragasztott vagy varrott címiratot is alkalmazni, amelyet úgy kell felerősíteni a küldeményre, hogy az a kezelés során ne válhasson le.

A küldeményeken a feladónak a következő címadatokat kell feltüntetnie:

- a címzett (címzettek) nevét, vagy elnevezését;

- a küldemény rendeltetési helyét – település nevét;

- a címhelyet – az utca, közterület nevét, a házszámot (ha ez nincs, helyrajzi számot), a lépcsőház számot, az emelet, és az ajtószám megjelölésével;

– címhely irányítószámát;

– külföldre címzett küldemény esetében az ország nevét.

A címzett feladatait az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.

A hibás címzésért a Syndroom Bt. nem vonható felelőségre és ezért felelősséget nem vállal.

 

6. A szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése

6.1. Díjak megállapítása

Az Általános Szerződési Feltételekben meghirdetett szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) igénybevételéért az ügyfél díjat tartozik fizetni.

A szolgáltatások díját, jelen Általános Szerződési Feltételek 2. melléklete, a hatályos Díjszabás tartalmazza.

Ettől eltérő díjazás kizárólag egyedi szerződéses megállapodással lehetséges.

A szolgáltatások díjait – a szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján és ennek feltételei szerint – banki átutalással is ki lehet egyenlíteni.

A szolgáltatások díját a Syndroom Bt. határozza meg. A szabad árformába tartozó árak esetében a Szolgáltató a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról internetes honlapján tájékoztatja.

A díjváltozás hatálybalépésének napjától az ügyfélnek az új díjakat kell megfizetnie.

A Syndroom Bt. a szolgáltatások díját és a küldeményt terhelő egyéb összeget a küldemény kézbesítésétől számított egy éven belül követelheti.

6.2. Díjfizetési módok

A szolgáltatások díjának lerovása jelenleg a feladónál készpénzben történik.

Készpénzes fizetés: A Syndroom Bt. a feladó utasításának megfelelően készpénzes számlát állít ki a felvétel során a feladónak.

Átutalásos fizetés: A Syndroom Bt. külön megállapodás esetében átutalásos számlát állít ki a feladó vagy a címzett részére. Nem fizetés vagy jelentős késedelmes fizetés esetén a Syndroom Bt. jogosult a felvételt megtagadni. Syndroom Bt. jogosult késedelmes fizetés esetén a késedelem első napjától a PTK. 301. paragrafusa alapján késedelmi kamatot felszámítani és a kintlévőség behajtásával kapcsolatban felmerült jogi és egyéb költségeinek megtéríttetésére.

 

7. Szolgáltatások (a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

A Syndroom Bt. minden küldeményt az átvétel elismerését követően könyvelve, nyilvántartva szállít és kézbesít.

7.1. Igényelhető szolgáltatások ( a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

Expressz, azonnali-szolgáltatás:

A cím felvételétől számítva 100 percen belül felvesszük, és azonnal a megadott címre szállítjuk a csomagot (Távolság és forgalom függő).

Aznapi csomagszállítás munkaidőben:

A felvétel telefonon egyeztetett időpontban. Kiszállítás még aznap. Csomagfelvétel legkésőbb 15:00-ig.

 

A feladó választása szerint külön díj ellenében az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

 • utánvét kezelés: egyenlőre ne, lehetséges

7.2. Felvétel

A küldemények felvétele meghatározott időben telefonon vagy email-ben bejelentett igény alapján, a feladó telephelyén vagy címén történik. A Syndroom Bt. közli az ügyféllel a telephelyi felvétel várható időpontját.

A küldemények felvételét az ügyfél és a Syndroom Bt. szóbeli megállapodása alapján a Syndroom Bt. alkalmazásában álló futár vagy a Syndroom Bt. szerződésben álló alvállalkozó futára végzi.

A szolgáltatás +3620/535-80-36 rendelhető meg vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött megrendelés vagy www.budapestfutar.hu weboldalon a futár rendelési űrlap menüpontnál.

A szolgáltatási szerződés létrejöttét, valamint a küldemény Syndroom Bt. általi átvételét a Syndroom Bt. okirata bizonyítja, melyen szerepel az átvevő személy aláírása és az átvétel időpontja, valamint a szolgáltató adatai.

Amennyiben szemrevételezés után a küldeményt a futár személyes biztonságára nézve veszélyesnek vagy a rendelkezésre álló szállítási eszközzel történő biztonságos szállításra alkalmatlannak ítéli meg, vagy ha a küldemény szállításból kizárt tárgyat tartalmaz vagy a feltételesen szállítható küldemény az Általános Szerződési Feltételek 1. mellékletében rögzítetteknek nem felel meg, felvételét visszautasítja.

7.3. Tömeg és mérethatárok

A Syndroom Bt.-vel szállítható küldemények tömeg – és mérethatárai a szállítási eszköz figyelembevételével a következők:

– Kiscsomag esetén max. 5 kg lehet, legnagyobb mérete pedig max. 50x50x50 cm

– Közepes csomag esetén max. 20 kg. lehet, legnagyobb mérete pedig max. 100x100x100 cm

 

 1. A küldemények kézbesítése

8.1. A kézbesítés általános szabályai

A szolgáltató a küldeményeket a feladó által megjelölt, a küldeményen, vagy annak kísérő okiratán feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása, illetve a küldemény címzettje ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, a Syndroom Bt. a feladót elsősorban telefonon értesíti. Sikertelen kézbesítés esetén a Syndroom Bt. a küldeményt a feladó rendelkezése szerint, az esedékes díj kiegyenlítése mellett visszakézbesíti.

A nem megfelelő címzés a szolgáltatót nem mentesíti a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól, azonban a nem megfelelő cím miatti kézbesíthetetlenség esetén a szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

A kézbesítés csak az utánvét kifizetése ( ha van ) illetve az átvételi igazolás aláírása után történik meg, a címzett azt megelőzően nem ellenőrizheti a csomag tartalmát.

A kézbesítés szabályairól, valamint a Címzettet a kézbesítés során terhelő felelősségről a Címzett megfelelő– a jelen ÁSZF-fel is összhangban történő – tájékoztatása a Feladó feladata, e körben a Syndroom Bt-t felelősségnem terheli.

 

8.2. A kézbesítés helye

8.2.1. Házhoz kézbesítés

A Syndroom Bt. belföldön minden küldeményt magánszemély esetén házhoz, cégek esetében telephelyig szállítja a küldeményt.

 

Házhozszállítás esetén a Címzett felelős azért, hogy a címzésben megjelölt címhely (vagy azon belül a Címzett vagy az egyéb jogosult átvevő tartózkodási helye) könnyen és biztonságosan megközelíthető legyen (így különösen szilárd burkolatú közúton könnyen és biztonságosan megközelíthető legyen, emeletes épületek esetében a küldemény befogadására alkalmas lift működjön, állatartás szabályai betartásra kerüljenek, a címhely bármilyen engedély, egyéb hozzájárulás, illetve bármilyen speciálisvédőfelszerelés, védőeszköz nélkül megközelíthető legyen, a kézbesítés ne veszélyeztesse a futár személyi biztonságát és a küldemény, illetve egyéb küldemények vagyonbiztonságát)

A Címzett felelős azért, hogy a címzésben megjelölt címhelyen a címzésben feltüntetett neve/elnevezése megfelelő módon – azaz könnyen és egyértelműen felismerhetően és olvashatóan – legyen feltüntetve

 Amennyiben a címhely (vagy azon belül a Címzett vagy az egyéb jogosult átvevő tartózkodási helye) nem közelíthető meg könnyen és biztonságosan, úgy a futár nem köteles megkísérelni a kézbesítést, ilyen esetben a küldemény kézbesítése sikertelennek minősül.

A név/elnevezés nem megfelelő feltüntetése esetén a futár lehetőség szerint megkísérli a kézbesítést, ellenkező esetben a küldeményt kézbesíthetetlennek minősíti.

A kézbesítés során 10 percen túli várakoztatás esetén a futár jogosult a kézbesítést megszakítani, ilyen esetben az érintett küldemény kézbesítése sikertelennek minősül.

 

8.2.2. Közvetett kézbesítés

A Syndroom Bt. a küldeményt a címzett magánszemély helyett jogszabályban meghatározott esetekben az adott címen működő szervezet vezetője, vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott személy részére – a közvetett kézbesítő által biztosított helyen – kézbesíti.

Közvetített úton nem kézbesíthető

– a sérült küldemény;

– minden további küldemény, melynek közvetett kézbesítését jogszabály vagy a felek megállapodása kizárja;

8.3. Küldemény kézbesítése az átvételre jogosult részére

Jogosult átvevőnek a címzett, a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül.

Házhozszállítás esetén: a szolgáltató minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a szolgáltató a szolgáltatási szerződést teljesíti.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére címzett küldemény átvételére a szervezet vezető tisztségviselője, avagy az adott cég bélyegzőjével rendelkező megbízott személye jogosult. A szolgáltató a szervezet részére címzett küldeménynek tekinti azt is, ha a szervezet részére címzett küldemény címzésében a szervezet elnevezése mellett természetes személy nevét is feltüntették, vagy a küldeményen természetes személy neve és a szervezet – megnevezése nélkül – címe (levelezési címe) szerepel.

A címzetten kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény címzett részére történő átadásáért.

8.3.1. Az átvétel elismerése

Házhoz szállítás esetén a küldemény átvételét az átvevő a kézbesítő okiraton a kézbesítés időpontjának feljegyzése után teljes nevének aláírásával köteles elismerni. A jelenlegi vírus helyzet miatt, jelenleg az alkalmazásunkban álló futár szavatolja a kézbesítést, aláírásra nincs szükség.

Ha magánszemélynek címzett küldemény átvételét nem a címzett ismeri el, az átvevő köteles a címzett és a közötte lévő kapcsolatot is jelezni.

Az aláírás megtagadása esetén a szolgáltató a küldeményt – az ok feltüntetésével – visszaküldi a feladónak.

A kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy részére érkezett küldeményt a címzett helyett a törvényes képviselőnek vagy a gondnoknak kézbesíti a szolgáltató. A törvényes képviselő vagy a gondnok e minőségét jogerős hatósági határozattal, hatósági igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja.

A címzett természetes személy elhalálozása, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet megszűnése esetén a részére érkezett küldeményt a szolgáltató – az e tényekről történő tudomásszerzést követően – haladéktalanul visszaküldi a feladónak.

 8.3.2. Visszavétel, visszaküldés

A tévesen kézbesített küldeményt, illetve tartalmát a Szolgáltató köteles bontott állapotban is a téves kézbesítés tényének egyidejű rögzítésével visszavenni, a téves kézbesítéskor beszedett díjat visszafizetni, és a küldemény lezárása, valamint a korábbi téves kézbesítés tényének feltüntetése után annak szabályos kézbesítéséről gondoskodni.

Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek, vagy közvetett módon kézbesített ép és sértetlen küldeményeket a Syndroom Bt. a kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével és az átvevő (közvetítő) aláírásával átveszi és azokat – a címzettnek történő kézbesítés sikertelensége esetén – visszaküldi a feladónak.

A Syndroom Bt. a szabályosan kézbesített utánvételes küldeményt nem veszi vissza, ha az utánvétel elszámolására vonatkozó okiratot már továbbította.

Ha a kézbesítés során a címzett vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem fogadja el, úgy azt a Syndroom Bt. az átvételi határidők mellőzésével és az ok feltüntetésével visszaküldi a küldemény feladójának.

Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a szolgáltató e tényt a kézbesítési okiratra és a küldeményre feljegyzi.

Ha a küldemény a Syndroom Bt-n kívüli okból nem kézbesíthető, a szolgáltató azt – az ok megjelölésével – a küldemény feladójának visszaküldi.

 

9. Tájékoztatás, panasz

9.1. Tájékoztatás

A Syndroom Bt. vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.

Telefonon, e-mail-ben, internetes honlapon az igénybe vevők részére közzé teszi:

– Általános Szerződési Feltételeket;

– az alkalmazott díjakat;

– az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;

– minden egyéb közérdekű információt.

9.2. Felhasználói bejelentések, panaszok

A Syndroom Bt. a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítania kell, hogy igénybe vevő ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehessék.

Az ügyfelek panaszaikat az alábbi módon tehetik meg:

– telefonon;

– levélben;

– a fuvarlevélen írott formában;

– egyéb megfelelő módon (pl.: e-mail, távirat útján).

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a Syndroom Bt. által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. A Syndroom Bt. a küldemény részleges elvesztésére vagy megsérülésére vonatkozó jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését a panaszok között tartja nyilván.

A Syndroom Bt. által végzett szolgáltatások teljesítése során felmerült panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától hat hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napos határidőn belül, de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követő hat hónapon belül tehető.

A Syndroom Bt. a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében köteles megvizsgálni.

Szóbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a Syndroom Bt. a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást. A Szolgáltató a panaszt kivizsgálja, és a panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 naptári napon belül az ügyfélnek válaszol.

A szóban és telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon beérkező panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. A Syndroom Bt. a panasz kivizsgálásának eredményéről belföldi szolgáltatás esetében haladéktalanul, nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beérkezett tájékoztatás időpontjától számított 15 napon belül a panaszos írásban tájékoztatja. A külföldi szolgáltató késedelmesen megküldött tájékoztatása esetén a szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért felelős belföldi szolgáltatót felelősség abban esetben nem terheli, ha mindent megtett a szerződéses partner szolgáltatójától beszerzendő adat, információ határidőben történő rendelkezésre bocsátása céljából.

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a Syndroom Bt. a panaszra határidőn belül nem válaszol, a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a panaszos a Hatósághoz fordulhat.

  

10.Felelősség a szolgáltatások teljesítéséért

A Syndroom Bt. a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén beleértve a küldemény sérülését, tartalomhiányát, elvesztését és megsemmisülését is, jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel.

A Syndroom Bt. nem felel a szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha az a Szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett:

 • vis maior: háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében;
 • ha a belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt a küldemény,
 • Ha a belső dobozon belüli légüres tér nincs kitöltve és ezáltal a küldemény elmozdulhat a dobozon belül
 • ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága vagy az elégtelen címzés okozta;
 • a feladó a különleges kezelést igénylő küldeménye esetén előzetesen nem nyilatkozott (pl. törékeny); illetve
 • a közvetett kárért, elmaradt haszonért.
 • A fenti károkkal kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:
 • a Szolgáltatót: a csomagolás hiányossága és az elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a vonatkozásban, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta;
 • a feladót; illetve a címzettet: abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy a címzés elégtelensége miatt állt elő, illetve, hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza.

Közvetett kézbesítés esetén a szolgáltató felelőssége a küldemény átadásával az átvevőre száll át, az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.

11.1. Kártérítés

11.1.1. A kártérítés általános szabályai

Az ügyfél a Syndroom Bt. -vel szembeni kártérítési igényét írásban a feladástól számított 15. naptól kezdődően, illetve a küldemény hiányossága vagy sérülése esetén az erre vonatkozó jegyzőkönyv felvételét követően, ezen időpontoktól számított hat hónapos elévülési időn belül érvényesítheti.

Az ügyfél a küldemény késedelmes kézbesítése címén a Syndroom Bt-vel szembeni kártérítési igényét a küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be.

Az ügyfél kárigényének elbírálására és kielégítésére a küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, a küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén a kárigény bejelentését írásban kell megtenni, vagy azt a Syndroom Bt-nél írásban jegyzőkönyvbe vetetni.

Amennyiben a Syndroom Bt-nek a tévesen kézbesített küldemények visszavételére és szabályos kézbesítésére nincs lehetősége, a küldeményt elveszettnek tekinti.

A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a feladó jogosult. A címzett jogosult, ha:

– a sérült küldeményt átvette; vagy

– a feladó a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének jogát a címzettre engedményezte.

Amennyiben a küldemény a címzett tulajdona volt, a Szolgáltató igazolásként köteles elfogadni a távollévők között kötött szerződésről a vállalkozás által jogszabály alapján részére, mint fogyasztónak adott, a termék adásvételével kapcsolatban ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget is tartalmazó visszaigazolást és a küldeményhez nem kapcsolódik a címzett által a kézbesítéskor még megfizetendő további díj.

A Syndroom Bt. az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a kártérítési igény küldemény sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos.

11.1.2. A kárigény bejelentésének módja

Ha a Syndroom Bt. a panasz kivizsgálás során 30 napon belül a küldemény megsemmisülését vagy elveszését állapította meg, annak tényéről írásban tájékoztatja az ügyfelet.

Ha az ügyfél kártérítési igénnyel kíván élni, azt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően hat hónapos elévülési időn belül teheti meg a Szolgáltatónál.

A küldemény sérüléséről, teljes vagy részleges tartalomhiányáról írásban van lehetőség kárigény bejelentésére.

Ha a Syndroom Bt. a küldemény kezelésének bármely szakaszában a küldemény sérülését vagy hiányosságát észleli, ezek tényéről és mértékéről jegyzőkönyvet vesz fel. A sérült vagy hiányos küldeményt a szolgáltató e jegyzőkönyv kíséretében kézbesíti.

Ezekben az esetekben a küldeményt a címzett vagy meghatalmazottja – bizonyos esetekben a feladó – a kárigény jegyzőkönyvön történő összegszerű feltüntetésnél (esetlegesen a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatával) veszi át – veszi vissza – melyet aláírásával igazol.

Ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az erről szóló bejelentést a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül kell a Szolgáltatóhoz írásban bejelenteni.

11.1.3. A kártérítési igény elbírálása, kifizetése

A küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén, jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt a Szolgáltató a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről az ügyfelet haladéktalanul írásban tájékoztatja.

A Syndroom Bt. az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt – az elbírálástól számított – 8 naptári napon belül intézkedik.

A Syndroom Bt. az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel.

11.1.4. A kártérítés mértéke

Házhozszállítási Szolgáltatás esetén küldemények a küldemény megsemmisülése, illetve teljes elvesztése esetére a kártérítés összege a káreseménnyel érintett termékek igazolt nettó beszerzési ára, de maximum 50.000,- Ft. A káreseménnyel érintett termékek igazolt nettó beszerzési árát – mint vagyonban okozott kárt – illetve a maximális 50.000,- forintos kártéritési díjat meghaladóan minden egyéb kár megtérítése, sérelemdíj fizetése, illetve egyéb hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárt.

A küldemény megsemmisülése, illetve teljes elvesztése esetére a kártérítés maximális mértéke 50.000,- Forint küldeményenként, illetve szállítmányonként (egy fuvarlevéllel feladott összes küldemény) ahol a  megjelölt összegek minden esetben bruttó – vagyis az általános forgalmi adót és minden más adót, egyéb fizetési kötelezettséget tartalmazó – összegekre vonatkoznak:

Amennyiben a küldemény értéke a jelen pontban az adott küldeményre rögzített maximális kártérítési értékhatárt meghaladja, úgy a Feladó kizárólagos felelőssége az, hogy a maximális kártérítési értékhatárt meghaladóan a küldeményre felülbiztosítást, illetve kiegészítő biztosítást kössön, míg a Syndroom Bt-t e tekintetben semmiféle biztosítási, illetve kártérítési felelősség nem terheli.

Érték nyilvánított küldemény részleges elvesztése, illetve megsérülése esetére a kártérítés összege az igényérvényesítő választása szerint: 

 • a káreseménnyel érintett termék igazolt nettó beszerzési ára, amennyiben az igényérvényesítő a káreseménnyel érintett terméket nem kívánja értékesíteni, annak tulajdonáról lemond, birtoklásával felhagy és a káreseménnyel érintett termék nettó beszerzési árának kártérítésként történő rendezését kéri, mely esetben a káreseménnyel érintett termék a Syndroom Bt. tulajdonába kerül
 • az értékcsökkenéssel megegyező mértékű kártérítés, amennyiben az igényérvényesítő a káreseménnyel érintett terméket értékcsökkentett termékként értékesíteni kívánja, mely esetben a káreseménnyel érintett terméket a Syndroom Bt. visszaszolgáltatja az igényérvényesítő részére (az értékcsökkenéssel megegyező mértékű kártérítés: a káreseménnyel érintett termék igazolt nettó beszerzési ára csökkentve a nem értékcsökkent rész százalékos arányával).

 11.2. A szolgáltató díj-visszafizetési kötelezettsége

A Syndroom Bt. a küldemény felvételekor tévesen megállapított vagy a kézbesítéskor tévesen beszedett díjat, díjkülönbözetet, illetve a nem teljesített szolgáltatás díját – ezen tény megállapítását követően – a küldemény feladójának visszafizeti.

A Syndroom Bt. a fizetett díjak egy részét a következő esetekben és keretek között fizeti vissza (részleges díjvisszatérítés):

A túlfizetett összeget, ha a feladó vagy a címzett a küldeményért a díjszabás szerint járó díjnál magasabb díjat fizetett, és ez a Syndroom Bt. kezelési okirataiból, vagy a küldeményről megállapítható.

A lerótt és az új díj közötti különbözetet, ha a feladó a küldemény címét vagy a kért külön-, vagy különleges szolgáltatást a Szolgáltatónál továbbítás előtt megváltoztatja, és az új rendeltetési hely alapján vagy a megváltoztatott többletszolgáltatás esetén a fizetettnél alacsonyabb díj megfizetésével tartozik.

 1. Szolgáltatások teljesítésének minősége

A Syndroom Bt. tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az Általános Szerződési Feltételek alapján igényelt és megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a küldeményeket biztonságos körülmények között továbbítja és ép, sértetlen állapotban kézbesíti a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.

A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját a Syndroom Bt. választja meg az igénybevett szolgáltatásnak megfelelően. 

 

Kelt: Budaörs, 2020. február 4.

Hatályos: 2020. február 4.

 1. számú Melléklet

 

A szállításból kizárt tárgyak, valamint a feltételesen szállítható tárgyak:

 

- szúró-, vágó-, és lőfegyver;

- lőszer, robbanószer;

- radioaktív, gyúlékony, mérgező, maró, tűz. és robbanásveszélyes anyagok, illetve azt tartalmazó tárgyak;

- élő növények és állatok;

- értéknyilvánítás szolgáltatás, értékes tárgyak szállítása;

- Különleges értékű áruk: Pl. Nemesfémek, ékszer, pénz, érmék, műtárgyak, értékpapír, pénzértékű dokumentumok, kisorsolt nyereményszelvények, okirat, bélyeg, utalvány, bankkártya,

- földi maradványok;

- romlandó, fertőző, undort keltő áruk;

- hűtést, fűtést igénylő áruk;

- kegyeleti érzéseket sértő tárgyak, halotti hamvak;

- kereskedelmi mennyiségű alkohol, dohányáru;

- narkotikumok, egyéb hallucinogén és a büntető törvénykönyvben meghatározott anyagok;

- nem megfelelően csomagolt tárgyak;

- nem könyvelt küldemény;

-az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk.

- „postán maradó“ küldemények, illetve postafiókra címzett küldemények

 

 

 

 

2 számú Melléklet

 

Díjak és kedvezmények:

Rendszeres csomagküldés esetén kedvezményes, egyedi ajánlatot adunk.

Több csomag egyszerre történő feladásakor a 3. csomagtól 20% kedvezményt biztosítunk minden további csomagra.

Szállítási díjak:

Társaságunk alanyi áfamentes vállalkozás, ezért a fenti díjakat nem terheli áfa, így azok a fizetendő végösszegek. A fizetendő végösszeg az alábbi díjakból tevődik össze:

Kiszállási díj
Budapest és Budaörs közigazgatási határain belül 0 Ft.
Budapesti agglomerációból induló szállítás esetén 2500 Ft. 
Vidékről induló szállítás esetén kérjük egyeztessen diszpécserünkkel.

Távolsági díjak:

(A csomag felvételétől a kiszállítási címig számítjuk a megtett kilométereket. A könnyebb kiszámíthatóság érdekében a Google Maps útvonaltervező adatait vesszük figyelembe. 15 km feletti szállítás esetén a km díj oda-vissza értendő)

  • 0-3 km
   2000 Ft.
  • 3-6 km
   2500 Ft.
  • 6-9 km
   3000 Ft.
  • 9-12 km
   3500 Ft.
  • 12-15 km
   4000 Ft.
  • 15- km
   4500 Ft +90 Ft/km.

 Egyéb szolgáltatások:

 • Expressz, azonnali szállítás: +2500,- Ft.
 • Várakozási díj: az első 10 perc ingyenes, azután 30 Ft. / perc
 • Munkaidőn túli, Hétvégi, Ünnepnapi fuvar: +100%

 

Társaságunk alanyi áfamentes vállalkozás, ezért a fenti díjakat nem terheli áfa, így azok a fizetendő végösszegek.

Maximális csomagméret: 50 cm x 50 cm x 50 cm, illetve maximum 5kg ennél nagyobb csomagok esetén, kérjük egyeztessen diszpécserünkkel!

Több csomag egyszerre történő feladásakor a 3. csomagtól 20% kedvezményt biztosítunk minden további csomagra.

A beszedett utánvételi összeget társaságunk 5 munkanapon belül átutalja a megadott számlaszámra.

Szállítási díj megfizetése a feladáskor történik általunk kiállított számla alapján készpénzben. A számla kiállítását a helyszínen végezzük és azonnal email formában kapja meg.

Jelenleg csak Magyarország területén vállalunk csomagkézbesítést.